Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 97430
Broj ECTS bodova: 5