Upoznavanje s tipičnim karakteristikama neknjiževne funkcionalne forme češkoga jezika, tzv. općečeškoga ili razgovornoga jezika (obecná čeština) u usporedbi sa književnim/standardnim jezikom. Seminar se bazira na radu sa adekvatnim snimkama i tekstovima iz Korpusa praškog govornog jezika (PMK). U sklopu seminara se razgraničava  termin općečeškog supstandarda - diglosija ili nadnarečje; mijenjanje kodova u govornom jeziku (zakonitosti i ograničenja); najtipične karakteristike općečeškoga jezika – pojave fonološke, morfološke, leksičke i izrazite razlike unutar sintaktične strukture.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198940
Broj ECTS bodova: 3