Cilj kolegija (30 sati predavanja + 30 sati seminara) je uvođenje studenata u osnovne spoznaje o važnosti domskog odgoja, njegovog utemeljenja, osnovnih pojmovnih određenja i neposrednog odgojnog djelovanja - putem samostalnog i kritičkoga proučavanja literature te raspravama na seminarima i terenskoj nastavi. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sistematizirani uvid u domsku pedagogiju kao jednu od sastavnica institucionalnoga odgoja i obrazovanja.

Očekivani ishodi učenja na razini kolegija

- imenovati najznačajnije predstavnike Domske pedagogije 

- analizirati povijesna i suvremena određenja Domske pedagogije 

- razlikovati teorijske pristupe Domske pedagogije 

- navesti i objasniti metode i oblike odgojnog rada u domu 

- primijeniti holistički pristup u izradi Domskog kurikuluma 

- integrirati specifične odgojno-obrazovne strategije koje se primjenjuju u domskom odgoju 

- prakticirati refleksiju i samoevaluaciju u odgojnom postupanju i radu/ulozi pedagoga/inje 

Sadržaj predavanja iz kolegija Domski odgoj

1. Uvodno predavanje. 

2. Povijesni razvoj i suvremena određenja Domske pedagogije. 

3. Domski odgoj - cilj, zadaci i odgojna načela. 

4. Dječji domovi. 

5. Učenički domovi. 

6. Domovi za djecu s neurorazvojnim teškoćama. 

7. Odgojni domovi i zaštita djece s poremećajima u ponašanju. 

8. Studentski domovi i domovi umirovljenika. 

9. Kolokvij. 

10. Odgojno-obrazovni sadržaji, oblici rada, metodika odgojnog rada i uloga pedagoga u domovima.

11. Kurikulumski pristup domskom odgoju. 

12. Praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada u domu. 

13. Upravljanje domom.

14. Evaluacija kolegija i priprema za ispit. 

15. Pisani ispit iz Domskog odgoja. 

Virtualna i izvanučionička nastava (jednom tijekom semestra): gost - predavač (online) i posjet jednom od domova (ako to bude moguće). 

Literatura 

Osnovna

1. Hrvatić, N. (2002). Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse U: V. Rosić (ur.), Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog kolokvija (str. 190-202). Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

2. Mehringer, A. (2003). Mala specijalna pedagogija. Zagreb: Educa.

3. Rosić, V. (2007). Domska pedagogija. Zadar: Naklada d.o.o. 

4. Vukasović, A. (2001). Odgoj u domovima. U: id., Pedagogija. Zagreb: HKZ "MI", str. 271-287.

 Preporučena

1. Ajduković, M., Radočaj, T. (2008). Pravo djeteta na život u obitelji. Zagreb: UNICEF-ov Ured za Hrvatsku. 

2. Bonnet, C. (2000). Gesta ljubavi. Zagreb: BIOS. 

3. Sladović Franz, B. (2003). Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.

4. Žižak, A. i sur. (2012). Što nam djeca govore o udomiteljstvu. Istraživanje dječje perspektive udomiteljstva u Hrvatskoj s preporukama za unaprjeđenje. Zagreb: UNICEF-ov Ured za Hrvatsku.  

 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51404
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski