Cilj i zadaci kolegija Interkulturalni kurikulum:

Usvajanje pojmova i načela interkulturalnog kurikuluma, kao i istraživačkih pristupa u interkulturalnoj pedagogiji. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sistematiziran uvid  u  polazišta, pristup i načine konstrukcije interkulturalnog kurikuluma, kao i 

objasniti temeljne karakteristike interkulturalnog odgoja i obrazovanja  i (su)konstrukcije interkulturalnog kurikuluma.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125476
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski