Usporedba: prirodni/umjetni jezik. Prednosti i nedostatci umjetnih jezika. Formalne gramatike i formalni jezici. Definicije pojmova formalnih gramatika. Regularne gramatike. Pojam konačnoga automata (KA). Osobine KA. Lokalne gramatike (M. Gross): teorija i primjena. Primjeri lokalnih gramatika na hrvatskome i engleskome jeziku. Beskontekstne gramatike (Context-free Grammars). Hijerarhija Chomskoga. Intex - izrada lokalnih gramatika.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64218
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski