Kolegij „Politike obrazovanja“ bavi se pitanjima uređenja i unaprjeđenja javnog sustava odgoja i obrazovanja shvaćenog kao zajedničko dobro u kontekstu postojanja različitih političkih, ideoloških, društveno-kulturnih i gospodarskih  interesa. Sadržaj se realizira kroz četiri široke teme:

-          Javna dobra i javne politike s posebnim osvrtom na politike obrazovanja

-          Europski i međunarodni utjecaj na nacionalne politike obrazovanja

-          Participacija građana u izradi i provedbi javnih politika s posebnim osvrtom na politike obrazovanja

-          Analiza, evaluacija i usporedba učinkovitosti politika obrazovanja (istraživanje, praćenje, vrednovanje i razvoj politika obrazovanja temeljenih na empirijskim dokazima)  

 

Cilj je kolegija prepoznati, analizirati i usporediti polazišta, pristupe, procese i rezultate uređenja i unaprjeđenja odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj iz perspektive nositelja vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini, imajući pri tome na umu potrebu usklađivanja tih politika s politikama drugih sektora, interesima relevantnih institucija i organizacija te građana, kao  i s europskim i međunarodnim standardima i politikama obrazovanja.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184260
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni