Na kolegiju studenti stječu komunikacijske kompetencije na poljskome jeziku na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51443
Broj ECTS bodova: 6