Na kolegiju studenti stječu dio jezičnih komunikacijskih kompetencija na poljskome jeziku na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64090
Broj ECTS bodova: 5