Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52300
Broj ECTS bodova: 5