Cilj kolegija: Stjecanje uvida u temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; razumijevanje osnovnih koncepata teorije nastave stranih jezika.

Ishodi učenja: 

  1. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
  2. definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika
  3. objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina
  4. objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
  5. poznavati tehnike istraživačkoga rada u nastavi stranih jezika
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124283
Broj ECTS bodova: 4