Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184259
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski