Ispitivanje odnosa semantičkih i socijalnih mreža s ličnosti za potrebe izrade diplomskih radnji

Razina studija: diplomski
Semestar: zimski