Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 142687
Broj ECTS bodova: 5