Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46818
Broj ECTS bodova: 2