Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52171
Broj ECTS bodova: 6