Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35983
Broj ECTS bodova: 5