Kolegij je osmišljen kao priprema studenata za izvođenje nastave iz predmeta Likovna umjetnost u srednjim školama. Studenti će se unutar kolegija upoznati s pripremanjem i artikulacijom nastavnog sata, oblikovanjem pisane pripreme, metodološki osmišljenim vježbama i kreativnim pristupom nastavi. Na seminarima studenti simuliraju nastavne sate na odabranu temu a nakon njihove analize i ispravaka izvode ih na nastavi u srednjim školama.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124459
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski