Transformacija kulturnog pejzaža hrvatskih prostora od kasne antike do konca srednjeg vijeka. Naglasak je na impaktu društvenih i crkvenih elita na likovne fenomene, na političkim okolnostima koje donose nove umjetničke impulse, na tradiciji i inovaciji kroz sva razdoblja, kao i valorizaciji spomeničke baštine u europskom kontekstu. Osnovni cilj predmeta jest praćenje likovnih promjena koje su se dogodile na hrvatskim povijesnim prostorima u dugom trajanju, od kasne antike do konca srednjeg vijeka. Naglasak je na geostrateškim kvalitetama teritorija, zbog kojih je uvijek izazivao interes velikih sila. Stoga su se u različitim razdobljima prepletali raznorodni utjecaji koji će se analizirati sa više aspekata, prateći širi europski kontekst promjena, kao i pratiti transformacije kulturnog pejzaža, poglavito jadranskog prostora.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 126387
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski