Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 58503
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni