Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69902
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni