U ovome će se kolegije s epistemološkoga aspekta objasniti razlika između semiologije i semiotike, a sve na primjeru književnoga teksta. Za tu će svrhu poslužiti djela Alberta Camusa "Stranac" i Kamela Daouda "Meursault, protuistraga". Trenutno jedan od najpoznatijih i najpotentnijih frankofonih pisaca Daoud napisao je nastavak Camusova Stranca, i to upravo tamo gdje se Camus svojedobno zaustavio. Daoudu je to bila prilika da preispita egzistencijalizam kao književni i filozofski koncept, a nama će semiološka i semiotička analiza omogućiti epistemološko sagledavanje (ne)intencionalnosti.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski