Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 131598
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski