U uvodnom dijelu kolegij daje pregled stilskopovijesnoga nazivlja i kanonskih autora, a stečeno znanje primjenjuje se na područje komparativne povijesti književnosti. Kolegij je usredotočen na stilsku formaciju klasicizima, od francuske književnosti XVII. st. do odjeka u europskim književnostima XVIII. stoljeća. U središnjem dijelu analizira se tragedija kao najcjenjenija klasicistička književna vrsta u odnosu na druge književne vrste. Definicije ključnih općepovijesnih pojmova (jezuitstvo, jansenizam, libertinstvo) usmjeruju razgraničavanje pojedinačnih poetika i problemsko čitanje opusa najznačajnijih predstavnika klasicizma u francuskoj, engleskoj, njemačkoj, talijanskoj, ruskoj i hrvatskoj književnosti.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78333
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski