Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69900
Broj ECTS bodova: 5