Pobliže upoznavanje sa slavenskim elementima prisutnim tijekom razvoja rumunjskog jezika, sa specifičnostima rumunjskog u okviru Romanije te razvijanje sposobnosti uočavanja i interpretiranja pojedinih fenomena u starijoj i suvremenoj jezičnoj fazi. Slavenski utjecaji na fonetiku, morfologiju, sintaksu, tvorbu riječi i leksik rumunjskog jezika te povijesno-politički okviri tih utjecaja; uočavanje slavenskih elemenata u starorumunjskim tekstovima; specifičnosti rumunjskog gramatičkog sustava (poglavito na fonetskoj razini) u odnosu prema drugim romanskim jezicima, uvjetovane upravo kontaktima sa slavenskim jezicima; rumunjski elementi u slavenskim jezicima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 146661
Broj ECTS bodova: 5