Uvod u ikonologiju je, uz Osnove likovnih umjetnosti, temeljni predmet za uvod u razumijevanje i interpretaciju likovnog djela.  Za razliku od formalne analize, ikonografska i ikonološka analiza sagledavaju prije svega temu i sadržaj likovnog djela, prate razvoj načina prikazivanja pojedinih događaja i ideja, prije svega u europskoj umjenosti, u vremenu između antike i modernoga doba.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69722
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski