Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35972
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski