Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52049
Broj ECTS bodova: 4