Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184262
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski