Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35938
Broj ECTS bodova: 4