Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118146
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski