Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117639
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski