Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52047
Broj ECTS bodova: 4