Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117805
Broj ECTS bodova: 5