Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66954
Broj ECTS bodova: 2