Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52181
Broj ECTS bodova: 2