Cilj kolegija EVOLUCIJA ČOVJEKA je upoznati studente s evolucijom ljudskog roda i trenutačnim stanjem u istraživanju razvoja čovjeka. Kroz predavanja studenti će dobiti uvid u razvoj evolucijske misli, povijest razvoja paleoantropologije i teoriju evolucije. Upoznati će se s glavnim metodama datiranja i klasifikacije kao i glavnim istraživačima te fosilnim nalazima hominida od njihove prve pojave na tlu Afrike prije otprilike 6 milijuna godina, pa sve do pojave morfološki modernog čovjeka na tlu Europe u vremenu između 30 i 40.000 godina prije sadašnjosti. Nadalje, prateći predavanja i čitajući odabranu literaturu, studenti će dobiti uvid u glavne teorije vezane uz razvoj čovjeka. Predavanja će biti uglavnom temeljena na biološkom razvoju, ali i dopunjena najvažnijim arheološkim i genetičkim rezultatima vezanim uz proučavanje razvoja ljudskog roda. Predavanja će obrađivati slijedeće tematske cjeline: OSNOVE PALEOANTROPOLOGIJE (što je paleoantropologija, razvoj evolucijske misli mehanizmi evolucije, taksonomija i metode klasifikacije, metode datiranja i geološki okvir evolucije čovjeka), EVOLUCIJA PRIMATA (karakteristike primata, pojava prvih primata, pojava hominoida i miocenski čovjekoliki majmuni), POČECI HOMINIZACIJE (pojava dvonožnosti, australopitecini i ostali rani hominini, pojava roda Homo, problemi vezani uz taksonomiju ranih hominina), ROD HOMO (taksonomska pitanja u evoluciji roda Homo, pojava prvih materijalnih kultura i prvi val iz Afrike) HOMO SAPIENS (neandertalci: morfologija, kultura i način života, pitanja i problemi, rani Homo sapiens sapiens i kulture gornjeg paleolitika, pitanja genetike vezana uz porijeklo morfološki modernih ljudi).