Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije te razvijanje interakcije i usmenog i pismenog izražavanja radi postizanja razine B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52159
Broj ECTS bodova: 2