Osnovni leksikološki pojmovi. Teorijska leksikološka polazišta relevantna za opis hrvatskoga leksika. Leksičke jedinice. Leksička mikrostruktura i makrostruktura. Leksičko raslojavanje. Kontrastivna leksikologija. Primjena teorijskih leksikoloških polazišta u terminologiji, frazeologiji i leksikografiji.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 113362
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski