Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117735
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski