Kolegij uvodi polaznike u morfologiju turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju temeljnim morfološkim obilježjima turskoga jezika.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 50937
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski