Kolegij uvodi polaznike u osnove sintakse turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju temeljima sintaktičkog ustroja turskoga jezika.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 50991
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski