Na kolegiju se obrađuje poredbenopovijesna gramatika staroarmenskog jezika. Razmatraju se problemi rekonstrukcije indoeuropskog prajezika, diskutiraju se konkretne slučajevi staroarmenskih i indoeuropskih etimologija, raspravlja se o problemima genetske supklasifikacije indoeuropskih jezika te se čita jedan staroarmenski tekst.

Ovaj kolegij izvodi se i na preddiplomskom i na diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 125561
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski