Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125433
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski