Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117831
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski