Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 160835
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski