Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117829
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski