Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 47054
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski