Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 171584
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski