Kolegij je općepovijesnoga karaktera. U prvoj trećini dvadesetoga stoljeća pojavljuje se niz fikcionalnih djela (romana, duljih pripovijesti, novela) s umjetnikom kao glavnim likom. Na odabranim primjerima (Portret umjetnika u mladosti, Doktor Faustus, Pronađeno vrijeme, Povratak Filipa Latinovicza) tematološkom analizom pokušat će se rasvijetliti neke od temeljnih modernističkih preokupacija. Osvrt na ostala djela perioda sa sličnom tematikom (Slika Doriana Graya, Zapisci Maltea Lauridsa Briggea, Tonio Kröger, Smrt u Veneciji, Krivotvoritelji, Vergilijeva smrt, Majstor i Margarita i dr.)

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118098
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski